Recycle 1  第一课时

学习目标:

1.听懂、会说以下句型:Hello/ Hi/ Morning. / Good morning. /
My name is.../ I’m.../ This is ...

2.在实际情景中灵活运用语言问候和道别,介绍自己与他人。

3.明白如何用语言来和朋友礼貌地打招呼。